Αποτελέσματα Δημοτικού Σχολείου

 
Το «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» (πρώην Σύγχρονο Σχολείο) είναι ένα ιδιωτικό σχολείο που στόχο έχει να μετατραπεί σε ένα οικονομικά αυτοδιαχειριζόμενο σχολείο και έχει εντάξει στη καθημερινότητά του επιμέρους στοιχεία αυτοαξιολόγησης από την αρχή της λειτουργίας του, θέλοντας να βελτιώνει συστηματικά τις λειτουργίες και το εκπαιδευτικό του έργο. Κύριο μέλημά μας ήταν και παραμένει η διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου μαθησιακού περιβάλλοντος, η βιωματική μάθηση, η ενεργητικότερη συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες και στο σχεδιασμό της προσωπικής τους μάθησης, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η μεγαλύτερη εξατομίκευση και διαφοροποίηση της διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες κλίσεις του κάθε μαθητή. Σε αυτό αρωγός μας είναι και μία νέα κτηριακή υποδομή που προωθεί την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία ως βασικό συντελεστή της νέας εκπαιδευτικής πραγματικότητας.
Από τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι:
Α) Η βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας του σχολείου θα συμβάλει στη βελτίωση του συντονισμού της σχολικής ζωής και στην καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των μέσων και των πόρων που διαθέτει η σχολική μονάδα. Γι' αυτό και το σχέδιο δράσης του συγκεκριμένου τομέα προσανατολίστηκε στα εξής:

1. Αποτύπωση και κατανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών.
2. Δημιουργία πλαισίων.
3. Οργάνωση συστήματος εποπτείας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.4. Ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας κι επικοινωνίας με τους γονείς.
5. Συμμετοχή των γονέων σε δράσεις του σχολείου.
6. Σύνταξη σχεδίου αυτοχρηματοδότησης σχολικής μονάδας.
7. Ανάπτυξη εθελοντικού δικτύου


Β) H εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις σχετίζεται αφενός με την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των ίδιων των εκπαιδευτικών αλλά με αντίκτυπο και την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο βαθμό τις εγκαταστάσεις του νέου ψηφιακού σχολείο, οι οποίες αποτελούν ένα από τα πολλά προτερήματα του νέου κτιριακού συγκροτήματος στο οποίο θα στεγαστεί άμεσα (από το επόμενο σχολικό έτος) το σχολείο μας. Το Σχέδιο Δράσης του συγκεκριμένου τομέα προσανατολίστηκε στα εξής:
1. Η ένταξη της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινότητα των εκπαιδευτικών ως διδακτικό εργαλείο.
2. Η χρήση διαδραστικών πινάκων για την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό του διδακτικού έργου.
3. Η εκπαίδευση στα αναλυτικά προγράμματα με απώτερο στόχο την ανάπτυξη νέων διαθεματικών δράσεων στα ήδη υπάρχοντα και σε νέα γνωστικά αντικείμενα.
4. Ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος με εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης των παιδαγωγικών στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται από τα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. (π.χ. εισαγωγή και επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας, εκπαίδευση στην προαγωγή της φιλαναγνωσίας, εισαγωγή στην αστρονομία στα πλαίσια της Γεωγραφίας ή/και της Ιστορίας – Μυθολογίας κ.α.).
5. Σχεδιασμός και έναρξη Ιστοσελίδας του Σχολείου.

Αποτελέσματα
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτού του σχεδίου δράσης ταυτόχρονα εμπλουτίστηκε και το πρόγραμμα του σχολείου μας, ώστε με βάση την άδεια παρέκκλισης του σχολείου μας (με αρ. πρωτ. Φ9/697/105410/Γ1/12-09-2012) να μπορέσουμε να εντάξουμε περισσότερες ώρες για την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και δράσεις που στόχο έχουν την κοινωνικοποίηση και την ενίσχυση της πρωτοβουλίας μέσα από τη γνώση, την ψυχαγωγία αλλά και τη διαφοροποιημένη μάθηση. Παρακάτω αναφέρονται τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα:
1.Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και της Αγωγής Υγείας τα παιδιά των μικρότερων τάξεων διδάσκονται το πρόγραμμα «Το σπίτι των παιδιών» πάνω στο οποίο επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί μας, τη φετινή χρονιά αλλά και προηγούμενες, από το φορέα «Πρόταση Ζωής».
2.Επιπλέον, ο ίδιος φορέας επιμόρφωσε ομάδα εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα «Ο κήπος των συναισθημάτων», η οποία ομάδα εφαρμόζει το πρόγραμμα αυτό στις τάξεις Α-Β-Γ-Δ Δημοτικού.
3.Για τις μεγαλύτερες τάξεις στα πλαίσια της μελέτης περιβάλλοντος αλλά και ευέλικτης ζώνης διδάσκονται μαθήματα πειραμάτων φυσικής και αστρονομίας, ενώ οι τάξεις Α-Β και Γ- Δ διδάσκονται επιπλέον μάθημα Αστρονομίας με τη χρήση του κινητού Πλανηταρίου, το οποίο έχει προσαρμοστεί σε δύο κύκλους αναλογικά με την ηλικία αλλά και το επίπεδο των μαθητών (οι μεγαλύτεροι μαθητές είχαν ήδη διδαχτεί από πέρυσι τον πρώτο κύκλο).
4. Στα πλαίσια των εικαστικών όλα τα παιδιά του σχολείου παρακολουθούν μάθημα Κουκλοθέατρου από ειδική παιδαγωγό, η οποία συνεργάζεται και με το ΚΔΑΠ της σχολικής μας μονάδας, συνδέοντας το πρωινό μας πρόγραμμα και τους μαθητές που συμμετέχουν σε αυτό με το απογευματινό πρόγραμμα του ΚΔΑΠ, στο οποίο συμμετέχουν και αρκετοί μαθητές της πρωινής ζώνης. Το πρόγραμμα του ΚΔΑΠ είναι εμπλουτισμένο με κοινά μαθήματα με το πρωινό μας πρόγραμμα, όπως εικαστικά, προγράμματα Αγωγής Υγείας, χορό, χορωδία, μουσική αλλά και αστρονομία. Η λειτουργία του ΚΔΑΠ έδωσε τη δυνατότητα στη σχολική μονάδα να ανοίξει προς την τοπική 'και όχι μόνο' κοινωνία ,με την ένταξη παιδιών που δεν ήταν στη δύναμη του σχολείου μας.
5. Ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται από πέρυσι στα πλαίσια της Μελέτης Περιβάλλοντος είναι «η μουσειοσκευή ταξιδεύει», το οποίο υλοποιείται ανά μήνα.
6. Τέλος στα πλαίσια της δικτύωσης της σχολικής μονάδας δρομολογούνται μια σειρά από εκδηλώσεις αφιερωμένες στις παρουσιάσεις βιβλίων από επώνυμους συγγραφείς σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Απώτερος στόχος κάθε βιβλίο να γίνεται έναυσμα μιας βιωματικής διαδραστικής επικοινωνίας εκπαιδευτικών , παιδιών και γονιών.
Μεγάλη σημασία στην επιτυχία της υλοποίησης αυτού του σχεδίου δράσης η εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων (ορισμός συνάντησης εκπαιδευτικού προσωπικού μία φορά την εβδομάδα, καθώς και ορισμός υποομάδων εργασίας ανάλογα τον στόχο). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση θετικού κλίματος που θα ενθαρρύνει την αγαστή συνεργασία κι επικοινωνία. Φυσικά η αποδοχή κι εφαρμογή του νέου οργανογράμματος και των νέων πλαισίων εργασίας έγινε από το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού, εφόσον όλοι συμμετείχαν ενεργά στην υλοποίηση των σχεδίων δράσης αλλά και των επιμορφώσεων. Στόχος μας υπήρξε εξαρχής η εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης που θα συνυπολογίζει όλες τις παραμέτρους του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την επαρκή εποπτεία και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού.