Ορισμός

Η Αυτοαξιολόγηση είναι μια μορφή εσωτερικής (ενδοσχολικής) Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου που έχει στόχο να καταστήσει τη σχολική μονάδα προνομιούχο πλαίσιο για ανάπτυξη καινοτομιών στην εκπαίδευση και για τη διαμόρφωση και τη συνεχή ανασυγκρότηση των εκπαιδευτικών πρακτικών. Συγκεκριμένα πρόκειται για συλλογική εσωτερική αξιολόγηση, η οποία παρουσιάζεται συνήθως σε αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα και στηρίζεται σε διαδικασίες που σχεδιάζονται, οργανώνονται, παρακολουθούνται και αξιολογούνται από παράγοντες της σχολικής μονάδας. Η αυτοαξιολόγηση, επειδή ακριβώς πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς, διεισδύει στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, την ανιχνεύει από μέσα και ανατροφοδοτεί τις εκπαιδευτικές πρακτικές, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Σκοπός: Γενικός σκοπός της Αυτοαξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει η σχολική μονάδα.
Στόχοι: Για το σκοπό αυτό στους ειδικότερους στόχους της περιλαμβάνει:
• την ανάδειξη της σχολικής μονάδας ως βασικού φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου,
• την αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού,
• την αναβάθμιση των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών,
• την προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη πρόσθετων αντισταθμιστικών παρεμβάσεων για την υποστήριξη των μαθητών,
• τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ή προγραμμάτων στο χώρο του σχολείου για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου,
• την ανάδειξη των θετικών σημείων, την επισήμανση διοικητικών και εκπαιδευτικών αδυναμιών, αλλά και τη διάχυση καλών πρακτικών που παράγουν τα θετικά αποτελέσματα και αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις αδυναμίες και
• τη συνεχή ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τον καθορισμό επιμορφωτικών και άλλων παρεμβάσεων.
Προϋπόθεση για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπού και στόχων είναι η ανάπτυξη μιας κουλτούρας εσωτερικής αξιολόγησης σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και συμμετοχής των μελών της σχολικής κοινότητας. Εντός αυτού του πλαισίου αναδεικνύεται, αλλά και καλλιεργείται ειδικότερα η αυτογνωσία και η γόνιμη εμπειρία εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης σε ζητήματα συστηματικής παρατήρησης και αξιολόγησης, προβλέπονται συγκεκριμένες ενέργειες για την επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσω της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και ενισχύονται οι πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δράσεων και επίλυση προβλημάτων.

Ιωάννης Ζώτος

Υπεύθυνος Προγράμματος ΑΕΕ

Αικατερίνη Μαλαμίτσα

Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης