Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.

ΤΟ ΔΕΠΠΣ αποτελεί τη νέα πρόταση του Υπουργείου Παιδείας που προήλθε ως αποτέλεσμα της συζήτησης με την Εκπαιδευτική Κοινότητα και της εσωτερικής αξιολόγησης.

Με το ΔΕΠΠΣ η επιδιωκόµενη αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης επιχειρείται µέσα από τη διαθεµατική οργάνωση του περιεχομένου των διδακτικών αντικειµένων, τις διερευνητικές και ολιστικές διδακτικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και την προτυποποίηση συγγραφής νέων βιβλίων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις αρχές της διαθεµατικότητας και στο σεβασµό της προσπάθειας του µαθητή. Το ∆.Ε.Π.Π.Σ. µε τα συνακόλουθα Α.Π.Σ.( ασναλυτικά Προγράμματα Σπουδών) και την Ευέλικτη Ζώνη θα συµβάλουν ουσιαστικά στην ισχυροποίηση του σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος που βάλλεται στην εποχή µας από ποικίλα εξωσχολικά µηνύµατα τα οποία εισέρχονται στο σχολείο χωρίς, πολλές φορές, το κατάλληλο παιδαγωγικό εισιτήριο και ηχούν σαν παραπλανητικές σειρήνες.

Μέσα λοιπόν από το προτεινόµενο ∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. επιδιώκουµε και ελπίζουµε ότι :

ο µαθητής θα «εφοδιαστεί» µε τον κατάλληλο «µορφωτικό µανδύα» για να αντιµετωπίζει επιτυχέστερα τις «µπόρες της ζωής», διαµορφώνοντας ο ίδιος το δικό του κοσµοείδωλο, τη δική του κοσµοαντίληψη για τον κόσµο που θα ζήσει και πρέπει να αγαπήσει, τη δική του προσέγγιση στο πάντα ζητούµενο ευζην. Αυτή πρέπει να είναι και η απάντηση της χώρας µας στην κοινωνία της γνώσης, της πληροφορίας και της τεχνογνωσίας, στην επιδιωκόµενη κοινωνία της ποιότητας, στην πρόκληση του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.


(ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ
Πρόεδρος του Π.Ι.)

ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών)